اخبار - آرشیو

نهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه
نهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه

نهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه

نهمین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه با ریاست جناب آقای دکتر محمدزاده معاون محترم نظارت و سنجش و با حضور اعضا کمیته در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ تشکیل شد.

ادامه مطلب