تماس با دفتر نظارت و ارزیابی

 

 

 

آقای مجید صادقی ( مسئول دفتر نظارت و ارزیابی)

تلفن: 82775520

فکس: 88800915