اخبار - آرشیو

تشکیل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه

تشکیل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه

به استناد آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۵/۵/۱۳۶۵ هیات وزیران، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل گردید. با توجه به استقرار دبیرخانه هیات فوق در معاونت نظارت و سنجش همکاران محترم در صورت مشاهده تخلفات احتمالی، می توانند موارد را به صورت مکتوب به دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی دانشگاه مستقر در دفتر معاونت نظارت و سنجش ارسال نمایند. دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی دانشگاه

ادامه مطلب