اخبار - آرشیو

 پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمانهای آموزشی دورههای علمی-کاربردی به شیوه آموزشهای خاص نیم سال اول 96-1395

پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمانهای آموزشی دورههای علمی-کاربردی به شیوه آموزشهای خاص نیم سال اول 96-1395

معاون نظارت و سنجش در خصوص روند برگزاری آزمون‌های پایان پودمانهای آموزشی دورههای علمی-کاربردی به شیوه آموزشهای خاص که از تاریخ 16/10/95 شروع و در تاریخ 01/11/95 پایان یافت، توضیحاتی ارائه فرمودند.

ادامه مطلب