معاون نظارت

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

ابراهیم

قادی پاشا

معاون امور نظارت

82775550