اخبار - آرشیو

پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمان‌های آموزشی دوره‌های علمی‌کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص نیم سال دوم 96-1395

پایان برگزاری آزمون‌های پایان پودمان‌های آموزشی دوره‌های علمی‌کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص نیم سال دوم 96-1395

معاون نظارت و سنجش در خصوص روند برگزاری آزمون‌های پایان پودمان¬های آموزشی دوره¬های علمی¬کاربردی به شیوه آموزش¬های خاص که از تاریخ 08/04/96 شروع و در تاریخ 23/04/96 پایان یافت، توضیحاتی ارائه فرمودند.

ادامه مطلب