تماس با دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی

 

آقای سید حسین میرطالبیان ( مسئول دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی)

تلفن: 82775520

فکس: 88800915