کارشناسان دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

زهرا

اشتری

رییس گروه انتصاب و امور مناطق

82775551

مریم

هادی ­زاده

کارشناس مسئول امور واحدهای استانی

82775533

ناهید

نوازنی

کارشناس امور استان­ها

82775542

طاهره

صداقت

کارشناس مناطق و هم ­اندیشی

82775543