کارشناسان دفتر صلاحیت حرفه‌ای

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

میترا معصومی فر رییس گروه توسعه و اعتباربخشی دفتر صلاحیت حرفه‌ای 82775509

محمد

ملکی

کارشناس

82773306