ماموریت‌ها و وظایف دفتر صلاحیت حرفه‌ای

 1. مشارکت در رسمیت بخشی به انواع صلاحیت‌های حرفه‌ای در سطوح ملی و بین‌المللی با مراجع ذی‌ربط
 2. تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز در راستای استقرار نظام صلاحیت حرفه­‌ای در دانشگاه جامع
 3. پیاده‌­سازی و ارتقاء سیستم مناسب جهت استانداردسازی فرآیندهای مرتبط با ارزیابی گواهی‌نامه‌های آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفه­‌ای
 4. ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای و ارزیابی توانمندی‌های دانش­‌پذیران، دانش­جویان، دانش‌آموختگان، مدرسان، مدیران، کارکنان و سایر متقاضیان احراز صلاحیت حرفه‌ای
 5. اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه­‌ای
 6. تدوین سیاست‌ها، قوانین و مقررات آزمون صلاحیت حرفه‌ای
 7. صدور مجوز اجرای آزمون­‌ها در مراکز سنجش صلاحیت حرفه­‌ای
 8. نظارت بر مراکز ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه­‌ای
 9. نظارت بر آزمون‌ها و صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای
 10. ایجاد بستر مناسب جهت بهبود ارتباط مستمر و اثربخش بین نظام آموزش و نظام صلاحیت حرفه‌ای
 11. ارتباط و هماهنگی با سازمان­ها و نهادهای ذیصلاح در خصوص صلاحیت حرفه­‌ای شاغلین مشاغل مرتبط
 12. تعیین معیارها و شاخص‌های بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفه­‌ای