تماس با دفتر سنجش و آزمون

 

آقای محمدحسین شجاعی ( مسئول دفتر سنجش و آزمون)

تلفن:    82775517