دفترچه‌های پذیرش

سال ترم مقطع فایل‌ها
1396 مهر کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دریافت
1396 مهر مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دریافت
1396 بهمن کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دریافت
1396 بهمن مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دریافت