معاون دفتر سنجش و آزمون

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

فرشاد

رحیم­‌زاده

معاون دفتر

82775521