معاون ارزیابی

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

ملیحه

خان بیگی

معاون امور ارزیابی

82775532