ماموریت‌ها و وظایف دفتر نظارت و ارزیابی

 1. تدوین شیوه­نامه­ها و برنامه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی
 2. پیشنهاد طرح­های متناسب ارزیابی، اعتبارسنجی، سطح­بندی و رتبه­بندی مراکز و انتخاب مرکز نمونه
 3. طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تهیه ضوابط و استانداردهای نظارت و ارزیابی
 4. نظارت بر عملکرد دانشگاه، موسسات و مراکز آموزش تحت نظارت به صورت موردی و دوره­ای و ارزیابی و بررسی نواقص و تنگناهای موجود و انعکاس آن به واحدهای ذیربط جهت رفع آن‌ها
 5. تجزیه و تحلیل گزارش عملکرد واحدهای مختلف ستادی دانشگاه، واحدهای استانی ، موسسات و مراکز آموزشی تحت نظارت و ارائه بازخوردهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی عملکرد واحدهای فوق‌الذکر
 6. ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی،‌ اجرایی و تعیین میزان کارائی برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده
 7. نظارت و ارزیابی بر چگونگی تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه مبتنی بر برنامه راهبردی
 8. نظارت مستمر بر حسن اجرای کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های صادره دانشگاه تهیه و انعکاس گزارش های لازم
 9. انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزشی تحت نظارت، تهیه و تنظیم گزارش­ها و اعلام موارد
 10. پیگیری اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و سایر ارکان آن
 11. بررسی عملکرد هیات­های نظارت و ارزیابی دانشگاه و سازماندهی و هدایت آن­
 12. ارائه پیشنهاد تدابیر نظارتی بازدارنده و تشویقی براساس حدود اختیارات تعیین شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی
 13. جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، سایر مراجع آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش­های لازم
 14. نیازسنجی سیستم­ها و ایجاد بانک­های اطلاعاتی مورد نیاز دفتر
 15. تشکیل و اداره جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و کمیته هماهنگی شورای نظارت و ارزیابی
 16. رسیدگی به شکوائیه‌های واصله از دانشجویان، مدرسان و کارکنان مراکز آموزشی
 17. همکاری با مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و هیات‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع
 18. برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور استفاده از یافته‌های علمی در زمینه‌های مربوط