کارشناسان دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

معصومه

کریمی

کارشناس مسئول انتصابات

82775503

مریم

هادی ­زاده

کارشناس ارزیابی

82775533

ناهید

نوازنی

کارشناس امور استان­ها

82775542

طاهره

صداقت

کارشناس مناطق و هم ­اندیشی

82775543