تماس با دفتر سنجش و آزمون

نام

نام خانوادگی

سمت

حوزه فعالیت: موارد مربوط به

تلفن مستقیم

محمدحسین

شجاعی

مسئول دفتر

پیگیری­‌های دفتر و امور محوله

82775517