معاون

نام

نام خانوادگی

سمت

حوزه فعالیت: موارد مربوط به

تلفن مستقیم

فرشاد

رحیم­‌زاده

معاون

سرپرستی، پیگیری و کلیه امور محوله از طرف مدیر

82775521

تعداد بازدید:۱۶۱